Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Transtema är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen samt andra tillämpliga  regler  och  rekommendationer,  samt  från  och  med listningen  på  Nasdaq  First North i enlighet med de regler som gäller för sådan listning.

Bolagsordning

Bolagsordning för Transtema Group AB (publ), 556988-0411

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Transtema Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation, drift och underhåll av infrastruktur för data- och telekommunikation, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenligverksamhet. 

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000. 

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.
 
§ 7 Revisor

Bolaget ska utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma samt ort för bolagsstämma
Bolagstämma ska hållas i Göteborg eller Mölndal.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter som ska väljas av stämma
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
 12. Val av styrelse samt revisor
 13. Övriga ärenden

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Revisor & Rådgivare

Transtemas Revisor
Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Revisor
PwC Sverige
Skånegatan 1
405 32 Göteborg

Telefon: 010-213 12 85
www.pwc.se

Finansiell rådgivare Certified adviser

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm

Telefon: 08-463 83 00
E-post: [email protected]
www.penser.se

Juridisk rådgivare
Vinge Advokatbyrå
Nordstadstorgeet 6
404 21 Göteborg

Telefon: 010 614 10 00
www.vinge.se