Transtema Group genomför företrädesemission

Transtema genomför för närvarande ett omfattande strategiskifte från entreprenad och schaktarbeten i samband med fiberutbyggnad till hushåll, s k Fiber To The Home (”FTTH”), mot företrädesvis service, drift och tekniska tjänster. Detta efter att branschspecifika utmaningar medförde att såväl konkurrenter till Transtema försattes i konkurs som att Transtemas egna dotterbolag inom affärsområdet Infrastructure inriktade mot FTTH avvecklades.

Den nya strategin bedöms av ledningen ha goda förutsättningar för att bli framgångsrik då den innebär förbättrad lönsamhet, minskade risker i Transtema genom mer förutsägbara kassaflöden och en stabilare beläggning året runt. Samtidigt som verksamheten inriktad mot FTTH har avvecklats fortsätter Transtema med övrig verksamhet inom design och byggnation, även inom fiber, men då inriktat mot lönsamma och större infrastrukturprojekt utan de branschspecifika problem som präglade FTTH-marknaden.

Detta medför att Transtema bibehåller viktig kompetens och kan erbjuda sina kunder hela leverantörskedjan från projektering till service och eftermarknad via byggnation av fasta och mobila kommunikationsnät.

En förtroendesignal är den överenskommelse med kreditgivare beträffande villkor rörande checkkredit, betalningsplan avseende förvärvsköpeskilling samt affärsstruktur för serviceverksamheten som Bolaget träffade i december 2019. Sammantaget bidrar uppgörelsen till att förbättra Transtemas aktuella situation genom klarlagda förutsättningar samt förlängd amorteringshorisont. Vidare följer Transtemas förbättrings- och lönsamhetsprogram utsatt plan. Tillsammans med nya affärsvillkor med väsentliga kunder för bland annat TNS förväntas detta ha positiv inverkan på Transtemas marginalutveckling från och med innevarande kvartal.

Transtema genomför under perioden 13 februari –27 februari 2020 en företrädesemission i syfte att dels stärka likviditeten i koncernen samt dels finansiera nya större projekt under 2020.

Läs Intervju hos Aktiespararna >

Teckna aktier via Avanza >
Teckna aktier via Nordnet >

 

Info

Teckningsperiod: 13 – 27 februari 2020
Avstämningsdag: 11 februari 2020
Villkor: Varje (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier
Teckningskurs: 5,50 kr per aktie
Emissionsbelopp och omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 10 954 468 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst 60 249 574 Kr före emissionskostnader
Värdering (pre-money): 150,6 Mkr

#1

Inbjudan till teckning av Aktier i Transtema Group – Prospekt

#2

Nyemission av aktier i Transtema Group - Folder

#3

Särskild anmälningssedel

#4

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019
Hör VD Magnus Johansson berätta om 2019.