Investera
Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Stockholm, November 2016

Emissionsmemo

Emissionsmemorandum vid ägarspridning 2016

Anslutningsmemo

Anslutningsmemorandum vid notering på AktieTorget 2015

Senaste kvartalsrapport

Från delårsrapport 3 2018, 1 januari till 30 september 2018:

TREDJE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 520,6 Mkr (620,1) vilket
motsvarar en minskning på 16 % jämfört med samma period
2017. Övriga rörelseintäkter uppgick till 34,3 Mkr (2,4) och
bestod i huvudsak av resultatförda effekter av förvärv till lågt
pris, försäljning av kundstock i Bearcom samt av resultatförda
tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de
inte kommer att bli reglerade.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,5
Mkr (46,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -5,7 % (7,5
%). Det svaga resultatet förklaras främst av förluster i koncernbolag
med stor exponering mot fiberutbyggnad på grund av (i)
projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder (ii) en
ovanligt sträng vinter samt (iii) en generellt lägre aktivitetsnivå
i branschen 2018 och (iv) uppdaterade antaganden om lägre
projektresultat i pågående projekt.
• Rörelseresultatet uppgick till -51,9 Mkr (34,5).
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till -39,1 Mkr (25,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före
utspädning om -1,74 kr/aktie (1,28).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75,6
Mkr (-81,8), främst förklarat av det negativa resultatet och betald
inkomstskatt.

För ytterligare information hänvisas till
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.

För ytterligare information om risker när det gäller att investera i Transtema hänvisas till årsredovisning 2017 samt prospekt daterat september 2018 tillgängliga på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
http://transtemagroup.se/sv/investerare/foretradesemission-2018