Investera
Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Stockholm, November 2016

Emissionsmemo

Emissionsmemorandum vid ägarspridning 2016

Anslutningsmemo

Anslutningsmemorandum vid notering på AktieTorget 2015

Senaste kvartalsrapport

Från Halvårsrapport 2019, 1 januari till 30 juni 2019:

FÖRSTA HALVÅRET 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 817,3 Mkr (348,4) under årets första sex månader. Förvärvet av TNS är den bidragande orsaken till omsättningsökningen, däremot har omsättningen för bolagen inom affärsområdet Infrastructure varit på en lägre nivå under första halvåret 2019. Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgick till 12,0 Mkr (5,4) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade. 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari tom juni 2019 uppgick till 18,7 Mkr (-1,4). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet samt av effekten från införandet av IFRS16 (not 2.2). Ovan nämnda övriga rörelseintäkter bidrog också positivt till EBITDA.

• Rörelseresultatet uppgick till -41,8 Mkr (-12,2).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -38,1 Mkr (-11,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -1,39 kr/aktie (-0,52).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,1 Mkr (-38,3) under det första halvåret 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet. Införandet av IFRS16 påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 36,2 Mkr och kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt med 36,2 Mkr (not 2.2).

För ytterligare information hänvisas till:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.

För ytterligare information om risker när det gäller att investera i Transtema hänvisas till årsredovisning 2018 samt prospekt daterat september 2018 tillgängliga på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
http://transtemagroup.se/sv/investerare/foretradesemission-2018