Investera
Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Stockholm, November 2016

Emissionsmemo

Emissionsmemorandum vid ägarspridning 2016

Anslutningsmemo

Anslutningsmemorandum vid notering på AktieTorget 2015

Senaste kvartalsrapport

Från bokslutskommuniké 2018, 1 januari till 31 december 2018:

FJÄRDE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 537,6 Mkr (349,8) vilket motsvarar en ökning på 54 % jämfört med fjärde kvartalet 2017. Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag. Övriga rörelseintäkter uppgick till 10,5 Mkr (4,9), i huvudsak förklarat av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,2 Mkr (-3,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 1,0 % (-1,0 %). Resultatet förklaras i huvudsak av svaga resultat hos koncernens nätbyggarbolag som dock motverkas av ovan nämnda övriga rörelseintäkter.
• Rörelseresultatet uppgick till -19,2 Mkr (-8,8).
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -16,5 Mkr (1,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,60 kr/aktie (0,08).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,6 Mkr (3,7). Det positiva kassaflödet förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet.

För ytterligare information hänvisas till
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.

För ytterligare information om risker när det gäller att investera i Transtema hänvisas till årsredovisning 2017 samt prospekt daterat september 2018 tillgängliga på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
http://transtemagroup.se/sv/investerare/foretradesemission-2018