marknad

Sveriges regering har satt ett mål att minst nio av tio hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om 100 Mbps senast år 2020. För att uppnå bredbandsstrategin krävs omfattande utbyggnad av fiberinfrastrukturen, såväl accessfiber som transportfiber. EY (fd. Ernst & Young) bedömer i sin analys (2014) att det krävs investeringar om c:a 50 miljarder kronor för att uppnå regeringens målsättning. För uppnå full tillgänglighet och där med helt ersätta det gamla telenätet återstår ytterligare 14-20 miljarder kronor i investeringsbehov. Samtidigt befinner sig operatörer och nätägare i början av en bred konsolideringsfas.

Lönsamhet

Koncernen har som mål att leverera en EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 procent. Målet mäts på årsbasis.

Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 procent under en integrations-och konsolideringsfas. Proforma hade koncernen en EBITDA-marginal om 13 procent 2015.

Tillväxt

Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 procent per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren.

Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Proforma hade koncernen en omsättning på 140 MSEK 2015.

Finansiell stabilitet

Koncernen ska ha en soliditet på minst 30 procent. Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av förvärvat bolag) komma att användas.

Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen.

Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.