Halvårsrapport 2020 1 januari - 30 juni 2020

1 januari – 30 juni 2020
torsdag, augusti 13, 2020 - 08:30

Andra kvartalet 2020 i sammandrag

 • Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. Härmed exkluderas dess påverkan på resultaträkning, balansräkning samt kassaflöde på den rapporterade, kvarvarande verksamheten i koncernen. 
 • Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2020 uppgick till 343,7 Mkr (360,7) för kvarvarande verksamhet. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2,2 Mkr (1,5).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,4 Mkr (2,6) för den kvarvarande verksamheten samt Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -0,1 Mkr (-19,9), vilket motsvarar 0% (-5,5) av nettoomsättningen.
 • I EBITDA/EBITA ingår kundförluster hänförliga till entreprenadprojekt daterade tillbaka till 2016-2017 om ca -14 Mkr (0), varför underliggande verksamhet under 2020 har genererat ett motsvarande högre resultat.  
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,7 Mkr (-23,2) och resultat hänförligt till den kvarvarande verksamheten uppgick till -5,7 Mkr (-18,4).
 • Periodens resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt uppgick till 1,2 Mkr (-4,5).
 • Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till -4,6 Mkr (-23,0), vilket motsvarar ett resultat före utspädning om -0,14 kronor per aktie (-0,84) alternativt -0,18 kronor per aktie (-0,67) för den kvarvarande verksamhet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 Mkr (41,9) under andra kvartalet 2020. En tydlig förbättring jämfört med första kvartalet 2020 om 52,7 Mkr främst hänförligt till en väsentlig minskning av bundet rörelsekapital som resultat av ett utökat internt fokus på kapitalbindning. Periodens positiva kassaflöde från den löpande verksamheten har i princip nyttjats till att att amortera Transtemas skulder samt minska checkräkningskrediten. Periodens kassaflöde uppgick därför till 0,1 Mkr (-3,5), varav 0 Mkr (-1,6) avser avvecklad verksamhet. 
 • Totala tillgängliga likvida medel i koncernen inklusive ej utnyttjad del av checkkrediten om 77,5 Mkr uppgick den 30 juni 2020 till 72,2 Mkr (-67,4). Likvida medel för den kvarvarande verksamhet uppgick till 90,3 Mkr (91,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Transtema Network Services AB (”TNS”) förnyade samt utökade i maj 2020 sitt befintliga avtal med Telia Company som leverantör av fältservice i Telias nät, noder och kundutrustning samt leveranser och underhåll av aktiv kundutrustning. Det nya avtalet är ett tillägg, utökning och förlängning av nuvarande avtal mellan parterna. Avtalet löper på 5 år med möjlighet till 2 års förlängning. TNS utför sedan tidigare dessa tjänster i södra Sverige och med detta tillägg kommer avtalet att omfatta hela Sverige. Tilläggsavtalets affärsvärde isolerat är uppskattat till 1,3 miljarder kronor över 5 år och beräknas påverka TNS omsättning och resultat från första kvartalet 2021. Ursprungsavtalet förlängdes också med 5 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.        
 • Ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar i Transtema erbjöds i juni 2020 att köpa teckningsoptioner i Transtema Group AB. 
 • Transtema kan konstatera en något minskad försäljning som en direkt följd av coronapandemin när servicepersonal bland annat inte fått access till äldreboenden samt planerad nybyggnation delvis skjutits på framtiden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 juli 2020 meddelades från skiljedomstol i målet mot Huawei att Transtema erhåller 4,4 Mkr samt ränta av det totala kravet om 13 Mkr. Den negativa resultateffekten om ca -9 Mkr har kostnadsförts i juni 2020 då utfallet var känt vid rapportens upprättande. Det positiva kassaflödet om ca 5 Mkr rapporteras i juli 2020 och ingår således inte i halvårsrapporten.    

Första halvåret 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för det första halvåret 2020 uppgick till 686,5 Mkr (729,3) för den kvarvarande verksamheten. Övriga rörelseintäkter för det andra kvartalet uppgick till 4,0 Mkr (11,0).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 55,6 Mkr (27,3) för den kvarvarande verksamheten samt Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 14,1 Mkr (-18,0), vilket motsvarar 2,1% (-2,5) av nettoomsättningen.
 • I EBITDA/EBITA ingår kundförluster hänförliga till entreprenadprojekt daterade tillbaka till 2016-2017 om ca -14 Mkr (0), varför underliggande verksamhet under 2020 har genererat ett motsvarande högre resultat.  
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,8 Mkr (-25,4) och Periodens resultat hänförlig till kvarvarande verksamheter uppgick till 1,6 Mkr (-17,9).
 • Periodens resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt uppgick till -2,7 Mkr (-20,2).
 • Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till -1,5 Mkr (-38,2), vilket motsvarar ett resultat före utspädning om -0,05 kronor per aktie (-1,39) alternativt 0,04 kronor per aktie (-0,65) för den kvarvarande verksamheten.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,1 Mkr (45,1) under första halvåret 2020. Periodens positiva kassaflöde från den löpande verksamheten samt tillkommande likvid från genomförd nyemissionen har i princip nyttjats för att amortera Transtemas skulder samt minska checkräkningskrediten. Periodens kassaflöde uppgick därför till -9,8 Mkr (-19,3), varav 0 Mkr (0,3) avser avvecklade verksamhet.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020
Utöver vad som beskrivits under väsentliga händelser under andra kvartalet 2020 samt väsentliga händelser efter periodens utgång ovan så har följande väsentliga händelser inträffat under första halvåret.

 • Transtema Group AB har genomfört en företrädesemission som avslutades den 27 februari 2020. De nyemitterade aktierna registrerades hos Bolagsverket den 27 mars 2020. Emissionen har tillfört företaget 53,3 Mkr efter emissionskostnader. Likviden avses disponeras för att dels stärka likviditeten i koncernen samt dels finansiera nya större projekt under 2020.
 • Utöver det nya avtalet med Telia Company enligt ovan valdes TNS i februari 2020 även som huvudleverantör för drift och underhåll av 3G Infrastructure Services AB:s (3GIS) mobilnät i Sverige. Avtalet löper från juni 2020 till maj 2025 och affärsvärdet uppgår totalt till cirka 200 Mkr. Härutöver kan vissa tilläggsersättningar tillkomma. Affären omfattar ett helhetsåtagande för drift och underhåll av 3GIS nät och omfattar nätplanering, kvalitetssäkring, nätövervakning, support, reservdelshantering och fälttjänster.