Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411

torsdag, april 13, 2017 - 08:30

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), 556988-0411, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, kl. 17.00, i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 5 maj 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 5 maj 2017, kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till [email protected], eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 5 maj 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 5 maj 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år (om det särskilt anges). Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.transtemagroup.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning 

 • 1.                  Val av ordförande vid stämman
 • 2.                  Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 3.                  Godkännande av förslag till dagordning
 • 4.                  Val av en eller flera justeringsmän
 • 5.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 6.                  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • 7.                  Beslut om:
 • -       fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 • -       dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 • -       ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 • 8.                  Bestämmande av antal styrelseledamöter
 • 9.                  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 • 10.               Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
 • 11.               Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisionsutskott och i förekommande fall revisor/revisorer
 • 12.               Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 • 13.               Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 • 14.               Beslut om nyemission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 • 15.               Övriga frågor
 • 16.               Stämmans avslutande

Styrelsens m.fl. förslag till beslut

Punkt 1

Göran Nordlund föreslås till stämmans ordförande.

Punkt 9

Bolagets valberedning sammankallad av styrelsens ordförande och bestående av Magnus Johansson, Göran Nordlund, tillika styrelsens ordförande, och Jonas Nordlund representerande mer än 55 % av Bolagets kapital och röster, föreslår att arvode ska utgå̊ till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera. Ingen ersättning föreslås utgå för arbete i styrelsekommittéer.

Revisorns ersättning föreslås utgå mot av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen (sammankallad och sammansatt enligt vad som anges ovan i punkt 9) föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av den framtida valberedningen:

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. För det fall styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, utgör en av de fyra största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå̊ till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Punkt 11

Valberedningen (sammankallad och sammansatt enligt vad som anges ovan i punkt 9) föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Göran Nordlund och Magnus Johansson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Liselotte Engstam, Peter Stenqvist och Linus Brandt. Göran Nordlund föreslås till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att välja Linus Brandt och Göran Nordlund till styrelsens revisionsutskott. Linus Brandt föreslås till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Clas Rydén som huvudansvarig revisor tillsvidare.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att välja samtliga styrelseledamöter förutom Magnus Johansson till styrelsens ersättningskommitté.

Styrelsen föreslår vidare att stämman fattar beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på̊ befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på̊ utfallet i förhållande till på̊ förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 750 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 750 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre ägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kap. aktiebolagslagen (2005:551) iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 500 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 500 000 kronor.

Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Scholes-modellen. Teckning och betalning av optionsrätterna ska ske senast den 31 oktober 2017.

Teckningsoptionerna ska tecknas av ledande befattningshavare i bolaget. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020 till en teckningskurs om 90 kronor per aktie.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 486 786, av vilka aktier inga ägs av bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt fullständiga förslag till beslut inklusive underlag till punkterna ovan hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal, och på bolagets hemsida www.transtemagroup.se, från och med den 27 april 2017 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

____________________

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)

Mölndal i april 2017

Transtema Group AB (publ)
www.transtemagroup.se