KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

torsdag, januari 28, 2016 - 17:31

Aktieägarna i Transtema Group AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 12 februari 2016 kl. 14.00. Bolagsstämman äger rum i Bolagets lokaler, Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 6 februari 2016, dels anmäla sig till Bolaget senast onsdag den 10 februari 2016 under adress Transtema Group AB, Flöjelbergsgatan 12, Mölndal eller per e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före lördag den 6 februari 2016, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
 7. Övriga ärenden
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutade den 28 januari 2016 – under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande – om en nyemission av 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 500 000 kronor på nedanstående villkor:

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Datelab Holding AB.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 12,00 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Datelab AB enligt vad som närmare framgår av styrelsens redogörelse. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i anslutning till teckning.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i denna punkt 6 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag respektive beslut tillsammans samt övriga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängliga tillsammans med revisorsyttrande på Bolagets hemsida och på www.aktietorget.se samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

____________________

Mölndal i januari 2016

Styrelsen