Kallelse till Extra Bolagsstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

torsdag, maj 12, 2016 - 09:36

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 maj 2016 kl 18:00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 20 maj 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 20 maj 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 maj 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 maj 2016.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av förslag till dagordning
4.    Val av en eller flera justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
7.    Övriga frågor
8.    Stämmans avslutande.


Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 6        

I enlighet med Aktieöverlåtelseavtal rörande förvärv av BearCom AB (enligt Transtema Groups pressmeddelande 2016-05-06) föreslår styrelsen stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av teckningsoptioner värderade till      376 000 kr enligt vedertagen värdering enligt Black-Scholes formel. Varje teckningsoption berättigar till tecknandet av en aktie.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma till 50 % Bearcom Holding AB och till 50 % Bearcom Network AB, säljare av BearCom AB.

Bearcom Holding AB och Bearcom Network AB har rätt att sätta lösenpriset för aktierna. Dock får värdet av teckningsoptionerna aldrig överstiga totalt 376 000 kr. Aktiekursen vid beräkningen av optionspremien enligt Black-Scholes formel skall sättas till 30 dagars volymviktad handelskurs per 2016-05-27 dock högst 17,00 kr.

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 27 maj 2016. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 april 2019 – 30 april 2019.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mölndal i maj 2016
Transtema Group AB (publ)
www.transtema.com

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)