Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma den 24 augusti 2016 kl 11:00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.
onsdag, augusti 10, 2016 - 08:45

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 18 augusti 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 18 augusti 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 augusti 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 augusti 2016.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av förslag till dagordning
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
  7. Övriga frågor
  8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 1

Göran Nordlund föreslås till stämmans ordförande.

Punkt 6        

Styrelsen föreslår stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner ska vara max 500 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till tecknandet av en aktie.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget.

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 augusti 2016. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 augusti 2019 – 31 augusti 2019. Teckningskursen skall vara 28 kr per aktie.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Aktieägare representerande minst 70 % av rösterna bifaller detta förslag.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mölndal i augusti 2016

Transtema Group AB (publ)

www.transtema.com

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)