Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 10 september 2018 kl 14.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.
torsdag, augusti 9, 2018 - 17:31

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast tisdagen den 4 september 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 4 september 2018. Anmälan skall ske per e-post till [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra Frölunda.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav, namn på eventuella biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.transtemagroup.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda på adressen EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra Frölunda senast torsdagen den 6 september 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast tisdagen den 4 september 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 september 2018.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 8. Beslut om val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
 10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 2

Det föreslås att Göran Nordlund utses som ordförande för stämman.

Punkt 7          

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning. Ändringarna i bolagsordningen avser i huvudsak:

-          byte av styrelsens säte från Mölndals kommun till Göteborgs kommun

-          bolagsstämma ska kunna hållas i Göteborg eller Mölndal

-          styrelsens sammansättning ändras till att styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8          

Som en del av förvärvet av Ericsson Local Services AB (”LSS”) föreslås att en representant från Ericsson väljs till ledamot av Transtemas styrelse. Den föreslagna ledamoten kommer att tillkännages i god tid före stämman.

Punkt 9          

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 912 310 kronor genom emission av högst 3 912 310 aktier. Följande villkor ska gälla.

 1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för var sex (6) befintliga aktier som innehas. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar således till teckning av en (1) ny aktie.
 2. Teckningskursen ska vara 20 kronor per aktie.
 3. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna (Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund), EFG Bank (Jonas Nordlund), Jovitech Invest AB (Carl Schneider) och Williwaw Holding AB (Peter Stenquist)) med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
 4. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 14 september 2018.
 5. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 17 september 2018 till och med den 1 oktober 2018, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 2 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
 8. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5 ovan, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
 9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Antal aktier och röster

Transtema Group AB har idag 22 171 294 aktier och 22 171 294 röster. Inga aktier ägs av Transtema Group AB.

Garantier

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från Transtemas huvudägare.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 9 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget samt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman. 

Mölndal i augusti 2018
Transtema Group AB (publ)
Styrelsen