Kommuniké från årsstämma 2017-05-11

fredag, maj 12, 2017 - 07:41

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 11 maj 2017.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 • Stämman beslutar att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
 • De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 100 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 150 000 kronor.
 • Revisorns ersättning skall utgå mot godkänd räkning.
 • Omval av Göran Nordlund och Magnus Johansson till ordinarie styrelseledamöter.
 • Nyval av Liselotte Engstam, Peter Stenqvist och Linus Brandt.

Liselotte Hägertz Engstam är utbildad civilingenjör inom väg- och vatten från Chalmers Tekniska Högskola, samt certifierad internationell styrelseledamot från INSEAD (IDP-C). Liselotte är en erfaren internationell ledare från företag inom ingenjörstjänster, IT och digitalisering som HCL, IBM och Skanska.
Liselotte är styrelseledamot i Knowit Group (publ), Zalaris A/S (publ), Itello och S-group, samt ordförande i Digoshen och rådgivare till flera startup's.
Liselotte är även styrelseledamot i Transcom Worldwide (publ), men kommer att avgå under våren, då bolaget blivit förvärvat och kommer att avnoteras. Liselotte är oberoende till Bolaget och dess större ägare.

Peter Stenquist är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg och har studerat vid INP, ENSGI, Institut National Polytechnique ESA, Ecole Supérieure des Affaires i Grenoble, Frankrike. Peter Stenquist har erfarenhet från bilindustrin, IT, som managementkonsult inom ett flertal branscher och senast som VD för ett bolag inom Telekom Wireless Backhaul som OEM-leverantör till telekomindustrin. Peter är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Linus Brandt är CFO i Opus Group, noterat på Stockholmsbörsen, Mid Cap. Linus är oberoende till Bolaget och dess större ägare. Linus har tidigare arbetat på bland annat Stena. Linus har även en bakgrund som revisor på Deloitte.

 • Göran Nordlund väljs till Styrelsens ordförande.
 • Som revisionsbolag omväljs PwC med huvudansvarig revisor Clas Rydén.
 • Styrelsen bemyndigas att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 750 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 750 000 kronor.
 • Stämman beslutade att godkänna förslaget om nyemission av upp till 500 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till vissa ledande befattningshavare i bolaget.
 • Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, beslut om valberedning samt revisionsutskott.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 300. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.