Kommuniké från årsstämman 2016-05-26

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 26 maj 2016.
fredag, maj 27, 2016 - 09:26

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 • Stämman beslutar att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
 • De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 60 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 60 000 kronor.
 • Revisorns ersättning skall utgå mot godkänd räkning.
 • Omval av Göran Nordlund, Per Mellberg (oberoende ledamot), Oskar Säfström (oberoende ledamot) och Magnus Johansson till ordinarie styrelseledamöter.
 • Nyval av Daniel Ajax till ordinarie styrelseledamot, Daniel Ajax är en av säljarna av Fiber Gruppen i Sverige AB och har lång erfarenhet av entreprenadarbeten på ledningsnivå.
 • Göran Nordlund väljs till Styrelsens ordförande.
 • Som revisionsbolag väljs PwC med huvudansvarig revisor Clas Rydén.
 • Styrelsen bemyndigas att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 500 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 500 000 kronor.
 • Styrelsen drar tillbaka förslaget gällande riktad emission av teckningsoptioner, punkt 12.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag.. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 100. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.