Kommuniké från den extra bolagsstämman 2016-02-12

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls en extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 12 februari 2016.
fredag, februari 12, 2016 - 15:42

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens emissionsbeslut enligt följande:

Att emittera 500 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med 500 000 kronor på nedanstående villkor:

-     Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Datelab Holding AB.

-     För varje tecknad aktie ska erläggas 12,00 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Datelab AB enligt vad som närmare framgår av styrelsens redogörelse. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

-     Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i anslutning till teckning.

-     De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Relink Networks AB (ägs till 51%), Fiber Gruppen i Sverige AB samt Datelab AB. Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen ca 70. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.