Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma beslutar om emission av aktier som ett led i förvärvet av TheBplan AS
onsdag, december 6, 2017 - 17:25

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls extra bolagstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 6 december 2017.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission av högst 217 905 aktier till säljarna av The Bplan AS till en kurs om 55,07 kronor per aktie. Emissionen är en apportemission och egendomen som tillkommer Transtema Group AB utgörs av aktierna i The Bplan AS.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel 08-463 80 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.