Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-09-10 (komplettering)

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 10 september 2018. Nedan följer detaljerad information om de beslut som fattades på stämman. Denna information kompletterar den kommuniké som distribuerades 2018-09-10.
tisdag, september 11, 2018 - 11:09

Samtliga beslut fattades enhälligt i enlighet med kallelsen och de förslag som publicerats på bolagets hemsida.

 • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. De viktigaste ändringarna är (i) byte av säte från Mölndal till Göteborg, (ii) att styrelsen utökas från fem till sex ledamöter och (iii) att stämma ska kunna hållas i Mölndal eller Göteborg.
 • Stämman beslutade att välja Andreas Hessler till ny styrelseledamot.

Andreas är representant för Ericsson i Transtemas styrelse. Andreas Hessler, som är född 1974, är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Andreas arbetar som Segmentscontroller för Managed Services på Ericsson. Tidigare uppdrag inom Ericsson inkluderar rollen som CFO-rådgivare och rollen som Vice President för Networks i Mellanöstern baserad i Abu Dhabi. Andreas har även en bakgrund som managementkonsult på LEK Consulting i London.

 • Stämman beslutade om en företrädesemission av högst 3 912 310 aktier i enlighet med de villkor som publicerats på bolagets hemsida och även återfinns nedan.
 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 20 kronor.
 3. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna (Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund), EFG Bank (Jonas Nordlund), Jovitech Invest AB (Carl Schneider) och Williwaw Holding AB (Peter Stenquist)) med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
 4. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 14 september 2018.
 5. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 17 september 2018 till och med den 1 oktober 2018, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 2 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
 8. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5 ovan, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket

Den extra bolagsstämman genomfördes med anledning av förvärvet av Ericsson Local Services AB (”LSS”). Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2018-07-11, 2018-07-30, 2018-08-31 och 2018-09-04 för ytterligare detaljer om förvärvet av LSS.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 350. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.