Vårt erbjudande till marknaden

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Transtema levererar projektering , design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät.

Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. 

Nät

I det här affärsområdet ingår all konstruktion och byggnation av kommunikationsnät. För varje ny fiberanslutning krävs fiberförläggning fram till kunden och förstärkningar i fibernätet bakom (transportnätet, stamnätet). Vi arbetar i huvudsak med kommunikationsnätet som ligger nära de kommunikationssystem som driver nätet, det vill säga de punkter där det finns aktiva switchar och annan transmissionsutrustning. Dessa installationer kräver mycket hög kompetens och processkunnande hos leverantören för att installationen ska bli fullgod. Slutgiltig anslutning till hushållet eller företaget är den del av nätbyggnationen som är mest konkurrensutsatt och där det krävs minst av leverantören. Vi utför även dessa installationer men då i projekt som kombineras med de mer teknikintensiva delarna av nätet. För varje fiberanslutning växer även eftermarknaden proportionerligt med service, underhåll, utsättning, inmätning och idriftsättning av aktiva komponenter i det installerade fibernätet.

Teknik

För varje ny fiberanslutning krävs en switchport och förstärkningar i switcharna i transportnätet. Inom affärsområdet Teknik levereras tjänster och lösningar för att möjliggöra detta. Detta innebär i första hand design och ny- och utbyggnad av nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. För varje ny fiberanslutning ökar målgruppen som kan dra nytta av bandbreddskrävande tjänster. Det medför att tjänsteutvecklarna utvecklar nya bandbreddskrävande tjänster som snabbt etableras, inom bland annat TV, film och musik. Detta blir en uppåtgående spiral som i stort följer Moore’s lag (Moore ́s lag beskriver ursprungligen hur kapacitet i datorer fördubblades var 18:e till 24:e månad. Detta har empiriskt visat sig stämma även på en mängd andra områden inom informationsteknologin). Denna förändring driver kapacitetskravet på anslutningen vilket medför att utrustningen (switcharna) behöver bytas ut för varje steg i ökningen av kapaciteten. Marknaden har nyligen gått från 100 Mbit/s till 1Gbit/s som standard i en anslutning till ett hushåll. Idag arbetar nätoperatörerna med 10Gbit/s. Denna bandbreddsökning aggregeras naturligtvis i transportnäten till 10Gbit/s, 40Gbit/s, 100Gbit/s osv. I dessa sammanhang levererar vi tjänster vid utbyten av switchar och annan aktiv utrustning hos kunderna och i transportnäten. För varje ny fiberanslutning och varje ny tjänst i nätet växer även eftermarknaden för drift och underhåll av näten. Denna marknad växer inte bara volymmässigt utan ställer även högre krav på tillgänglighet – dygnet runt, året runt. Det som var det traditionella telenätets övervakningsfunktion har idag i stort helt tagits över av övervakningstjänster över Internet. Operatörer och kommunikationsoperatörer jämför ägandet av infrastrukturen (fibernätet) som jämförbart med elnät och annan infrastruktur, det vill säga tunga investeringar till att börja med, men mycket värdefullt och lönsamt över tid. De ser också att infrastrukturen leder till lokala, monopolliknande situationer och att storlek på näten ger skalfördelar. Allt detta har idag medfört en kapplöpning inom utbyggnaden i Sverige och andra mogna marknader, där även mindre aktörer (stadsnät) köps upp och konsolideras. De större fibernätsägarna och kommunikationsoperatörerna som skapas i denna konsolideringsprocess har inte ambitionen att ha egna resurser för installationer och fältservice spridda över landet. Det blir helt enkelt mer kostnadseffektivt att arbeta med partners som har kompetens och lokalkännedom. Vi vill bli en av de ledande partners till nätägare och kommunikationsoperatörer. Under 2016 har vi breddat och fördjupat vårt erbjudande inom teknik med målsättningen att bli en komplett leverantör av kommunikationsinfrastruktur. I maj 2016 förvärvades WinCore AB, ett ledande teknikföretag inom server och datalagring samt BearCom AB som bland annat erbjuder datacenter med anpassad miljö för serverhosting och virtuella servrar. Genom förvärven av WinCore och BearCom har vi ett starkt erbjudande inom infrastruktur för molntjänster och datacenter, en marknad som vi ser som ett långsiktigt lönsamt tillväxtområde.

Fibernät

Transtema planerar,  projekterar  samt  bygger  optofibernät.  Transtema  ges  i  många  fall  förtroendet  att  hantera  drift  och  underhåll  vilket  görs  via  en  egen  serviceorganisation  tillgänglig dygnet runt, året runt.

Nätverksutrustning

Transtema verkar som en leverantörsoberoende återförsäljare av nätverksutrustning.  Transtema kan som oberoende återförsäljare sätta kundens behov i fokus och erbjuda de bästa lösningarna i varje unikt fall.

Datanät

Transtema projekterar och bygger datanät inom fastigheter, fiber och kopparbaserade.

Radionät

Transtema Group har mångårig  erfarenhet av olika radiotekniker för både utom och inomhusbruk. Transtema  hanterar  allt  i  från  radioplanering,  byggnation,  driftsättning  till  service  och underhåll.

Läs mer på Relink